Kada dođe do povreda iz radnih odnosa, sve je češće da se angažuje privatni detektiv kako bi se obezbedilo dovoljno dokaza o njegovom postojanju i pokretanje materijalnog i disciplinskog postupka. Privatna detektivska agencija Segudirad nastoji da na osnovama svog dugogodišnjeg iskustva svojim klijentima pruži kvalitetnu uslugu utvrđivanja povreda iz radnih odnosa po pristupačnim cenama.


Sankcije za povrede iz radnog odnosa

Krivična, odnosno prekršajna odgovornost ne isključuje disciplinsko kažnjavanje za isto delo, koje je bilo predmet krivičnog odnosno prekršajnog postupka, bez obzira na to da li je zaposleni, odnosno postavljeno lice oslobođeno krivične, odnosno prekršajne odgovornosti. Zaposleni u državnom organu ili privatnom sektoru, odnosno postavljeno lice, odgovoran je za štetu koju je na radu ili u vezi s radom, namerno ili iz grube nepažnje, prouzrokovao državnom organu, pravnom licu ili građaninu. Zaposleni u državnim organima ili privatnom sektoru i postavljena lica disciplinski su odgovorni za povredu radnih obaveza i dužnosti. Povrede radnih obaveza i dužnosti zaposlenih i postavljenih lica mogu biti lakše i teže.


Lakše i teže povrede radnih obaveza

U lakše povrede radnih obaveza zaposlenih ubrajaju se:

• neblagovremen dolazak na posao i odlazak s posla pre isteka radnog vremena ili neopravdano odsustvovanje s posla za vreme kad je obavezna prisutnost,
• nesavesno čuvanje službenih spisa ili podataka,
• neopravdan izostanak s posla jedan radni dan,
• neobaveštavanje o propustima u vezi sa zaštitom na radu.


U teže povrede radnih obaveza i dužnosti ubraju se:

• neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno vršenje radnih i drugih obaveza;
• zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje ovlašćenja;
• nezakonito raspolaganje materijalnim sredstvima;
• radnje koje ometaju građane, pravna lica i druge stranke u ostvarivanju njihovih prava i interesa u postupku kod državnih organa;
• neopravdan izostanak s posla najmanje dva uzastopna radna dana;
• zloupotreba prava odsustvovanja u slučaju bolesti;
• odbijanje stručnog usavršavanja na koje se zaposleni upućuje;
• dolazak na rad u pijanom stanju ili uživanje alkohola ili drugih opojnih sredstava koji smanjuju radnu sposobnost u toku radnog vremena;
• odbijanje propisanog zdravstvenog pregleda;
• ponavljanje lakših povreda radnih obaveza;


Intervju i nadzor kao metod utvrđivanja povrede iz radnih odnosa

Za istrage na radnom mestu intervjui su presudni za pravičan ishod. Ako se intervjui sprovode na adekvatan način, privatni detektiv može otkriti bitne informacije i potkrepiti dokaze o postojećooj povredi radne obaveze. Sa druge strane, ako intervju sprovodi nestručno lice, to može dovesti do ozbiljnih posledica za kompaniju, uključujući znatnu štetu, naknade za povraćaj novca i isplatu odštete. Nije redak slučaj da se, ukoliko postoji sumnja da neki zaposleni vrši povredu radne discipline, a za to ne postoje konkretni dokazi, diskretnim video nadzorom je moguće prikupiti relevantne podatke kako bi se takva povreda radne discipline otkrila.

Ukoliko imate opravdanje sumnje na povredu radnih odnosa, obaveza i dužnosti nekog od Vaših zaposlenih, a nemate dokaze, obratite nam se sa punim poverenjem i mi ćemo diskretno i u najkraćem roku potvrditi ili opovrgnuti Vaše sumnje.