Prema Zakonu o obligacijama (Sl. Glasnik RS, br. 18/2020) svako ko drugom licu prouzrokuje štetu dužan je da tu štetu nadoknadi, osim u slučaju ako se ne ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. Detektivska agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, uz minimalne troškove i potpuno besplatnu pravnu konsultaciju. Do nanošenja štete trećem licu nastaje povreda nekog dobra, na imovini ili prava ličnosti.


Vrste štete koje mogu biti nanete trećem licu

Lica koja nanose štetu mogu tu štetu naneti direktno licu – kao fizičku štetu, materijalnu štetu, štetu narušavanja ugleda ili indirektno – članovima njegove porodice ili imovine. Svaka aktivnost koja može da doprinese nanošenju bilo koje vrste štete, zahteva da lice koje je štetu nanelo tu štetu nadoknadi u skladu sa zakonskim okvirom. Angažovanje privatnog detektiva može pomoći u brzom pronalaženju tih lica i prikupljanju dokaza koji mogu postati sredstvo koje će pomoći u krivičnom gonjenju počinioca.


Naknada materijalne štete i uloga privatnog detektiva

Kada treće lice prouzrokuje štetu na imovini tada nastupa potreba da privatni detektiv otkrije lice koje je tu štetu izazvalo ali i prikupi dovoljno dokaza koji će obezbediti zaštitu imovinskih interesa i naknadu materijalne štete. Ovakva aktivnost zahteva pravovremeno reagovanje privatnog detektiva kako ne bi došlo do zastarelosti potraživanja i obezbeđenja mogućnosti naplate prinudnim putem. Ozbiljnije aktivnosti nastaju kada šteta koju lice nanese bude usmerena ka ličnosti i narušavanju duševnog i zdravstvenog stanja, što zahteva posebnu pažnju privatnog detektiva u otkrivanju lica koja su korisniku usluge naneli štetu i pokretanja aktivnosti za naknadu takve štete.


Angažovanje privatnog detektiva po povoljnim cenama

Privatna detektivska agencija Seguridad nastoji da razume potrebe i probleme svojih klijenata zbog čega obezbeđuje besplatnu konsultaciju o potrebi angažovanja privatnog detektiva i pravne savete o mogućnosti rešavanja problema po prikupljenim dokazima. Kvalitet usluga privatne detektivske agencije Seguridad praćen je pristupačnim cenama a područje rada obuhvata ne samo teritoriju grada Beograda, već i čitave Srbije i inostranstva.