I - О предеоној екологији

 

I-1. Више од увода

Предеона екологија је релативно млада дисциплина, сложеног карактера и хетерогеног садржаја, али са јасном научном позадином. Пре тачно осамдесет година (1939) немачки природњак Карл Трол (Carl Troll, 1899-1975) предложио је формирање новог научног усмерења под овим називом. Тролово бављење науком је формално почело на пољу ботанике, где је био под великим утицајем Александра фон Хумболта (Alexander von Humboldt, 1769-1859) и његових истраживања која су поставила основе биогеографије. Потоњих година сфера његовог научног интересовања се проширила на географске науке, нарочито на правац физичке регионализације, којим су доминирали руски географи Лев Берг (Лев Семёнович Берг, 1876-1950) и Николај Солнцев (Николай Адольфович Солнцев, 1902-1991).

Тридесетих година Немачка је била финансијски моћна држава која је улагала велика средства у науку и унапређивала војну индустрију. Један од ових начина је био системско коришћење авио снимака за потребе снимања површине Земље (са разумљивим мотивима). Као професор на берлинском универзитету, Карл Трол је дошао у додир с тим снимцима, који су пружали верне и детаљне приказе великих територија, какве дотад нису могле бити доступне људском погледу. Као зрео научник, разумео је значај погледа из птичије перспективе на објекте истраживања, који подједнако припадају пољу биологије и пољу географије. Прва путања линије оловке Карла Трола преко аеро фото скице, прављена с циљем да се „нацрта” и „издвоји“ предеони елемент, била је ембрионална фаза развоја предеоне екологије као нове дисциплине, чији је развој текао у оквиру великог поља примењене екологије. Трол је сматрао да „за различите дисциплине, од наука које се баве природом или измењеном вегетацијом, преко географије као науке о пределу па до растућег поља екологије, интерпретација структуре са авио снимка формира место сусрета природних наука“. Његова фасцинација авио снимцима је била толика да је сматрао да је процес аналитичког посматрања фотографија пејзажа сам по себи предеона екологија у малом. Посматрано са ове временске дистанце, метафорично би се могло рећи да је предеона екологија „заједница“ Биологије и Географије, која функционише с пуно уважавања међусобних различитости и потенцирања поља теоријског и практичног преклапања.
Карл Трол је предеону екологију дефинисао као науку која се бави проучавањем физичко-биолошких односа који владају у различитим просторним нивоима једног подручја. Ови односи могу бити хоризонтални и вертикални, али је фокус предеоне екологије на хоризонталним (ортогоналним) односима. Основни предмет истраживања предеоне екологије је структура предела, функције предела посматране кроз призму еколошких процеса који се одвијају у пределу, и квантификација промена које су резултат модификације структуре предела.
Иницијација мрежног размишљања у оквиру предеоне екологија је омогућила коришћење знања из бочних научних дисциплина и временом растућих техничко технолошких достигнућа. Захваљујући овоме предеона екологија је нашла плодно тло у многим образовним платформама: пејзажној архитектури, шумарству, просторном планирању, заштити природе, биогеографији и др. Иако постоје ставови да је оволика разуђеност предеоне екологије негативно утицала на њен фокусирани и „релативно контролисан“ развој, њена хетерогеност несумњиво омогућава позиционирање предела у заједничку интересну раван за истраживаче различитих профила, с тенденцијом да их обједини кроз унисон приступ – холистички поглед на предео као сложен систем, чији је значај и функционалност већи од пуког збира појединачних делова.