Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine. Posebno je važno izvršiti ovakvu proveru, kako kod kupovine u zemlji, tako i kod kupovine u inostranstvu jer svaka kupovina nekretnina i drugih oblika imovine može imati svoje prednosti i nedostatke. Uloga privatnog detektiva jeste da otkrije eventualna odstupanja i nepravilnosti koje bi ukazale na nelegalne aktivnosti i (ne)legalnost vlasništva nad pokretnom i nepokretnom imovinom.


Privatni detektiv na licu mesta – otkrivanje nedostataka

Dobra informacija je sve u uslovima kada informacije postaju nosioci uspeha kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Angažovanje privatnog detektiva za potrebu provere legalnosti vlasništva sa sobom nosi određene aktivnosti koje podrazumevaju prikupljanje pravovremenih i relevantnih informacija koje će doprineti otkrivanju eventualnih nedostataka u kupovini pokretne i nepokretne imovine. Otkrivanje različtih činjenica, prednosti i slabosti, samo su korak ka prikupljanju dokaza koji će biti ključni za naše klijente.


Privatni detektiv u proveri legalnosti vlasništva – zaštita od nepoznanice

Angažovanje privatnog detektiva može pomoći otkrivanju novih informacija i činjenica koje se ne tiču samo provere legalnosti vlasništva, već i drugih elemenata koji mogu biti važni za kupca. Na primer, da li je auto koji klijent kupuje ukraden, da li je kuća koja se kupuje na zemljištu podložnom klizištu, i sl., što omogućava predočavanja činjenica klijentu koje nisu vidljive golim okom a predstavljaju potencijalnu opasnost. Uloga privatnog detektiva jeste da izvrši prikupljanje i prezentovanje dokaza o legalnosti vlasništva i drugim pitanjima koja će omogućiti donošenje objektivne odluke zasnovane na činjenicu. Zbog toga, privatni detektiv je zaštita od nepoznanice na svim poljima.


Privatni detektiv pronalazi informacije za sve

Za naše klijente je posebno važno da se sve aktivnosti privatne detektivske agencije Seguridad obavljaju u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti, zbog čega se i sve informacije koje su potrebne prikupljaju u skladu sa zakonski definisanim pravima. Sve informacije koje obezbedi privatna detektivska agencija Seguridad se može primenjivati i na sudu, ukoliko za to bude bilo potrebe, a njihovo pribavljanje se vrši legalnim putem.