Veliki broj slučajeva na kojima je angažovana privatna detektivska agencija Seguridad zahteva pružanje pravne pomoći u procesima koji se odvijaju pred sudom. Ovakva aktivnost realizuje se u slučajevima kada svedoci u sudskom postupku ne iznose istinu, a dokazi o eventualno načinjenom krivičnom delu se sklanjaju i zataškavaju u korist lica, koje zapravo i jeste počinilac krivičnog dela, pa je vrlo teško dokazati njegovu krivicu. Sudski procesi se uglavnom odugovlače i može se dogoditi da nosilac krivičnog dela, može biti oslobođen krivice, iako ste svesni, da on to zapravo jeste, ali nemate dokaze. Angažovanje privatnog detektiva može pomoći da se prikupe dokazi neophodni za okončanje sudskog postupka.


Prikupljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku

U različitim vrstama slučajeva, angažovanje privatnog detektiva može doprineti rešavanju kompleksnih slučajeva uz istovremeno pribavljanje dokaza koji će biti validni na sudu u slučaju pokretanja sudskog postupka. Naš tim privatnih detektiva sarađuje sa vrhunskim advokatskim kancelarijama koje su specijalizovane za pojedinačne pravne usluge. Pomoći ćemo Vam da podnesete prijavu, tužbu, da Vas uputimo u pravne aspekte svega onoga što možete da učinite i svega onoga što mi, zajedno sa timom naših advokata sa kojima sarađujemo možemo da učinimo za Vas.


Vrste dokaza koji su relevantni na sudu

Profesionalni privatni detektivi sa višegodišnjim iskustvom pomažu u mnogim situacijama kada je neophodno priložiti dokaze i podneti argumente koji će pomoći rešavanju slučaja pred sudom. Najpoznatije aktivnosti privatnog detektiva svakako se odnose na pronalaženje ljudi i imovine, kao i po prikupljanju potrebnih dokaza. Rad sa privatnim detektivom može pomoći da iskoristite sopstveni položaj tako da pronađete kreativne i efikasne načine kako da poboljšate svoje izglede za dobijanje slučaja. Najčešće vrste dokaza koje obezbeđuju privatni detektivi su:

Dokazi - usmeni ili pisani dokazi koje je svedok dao pod zakletvom. Može se prikupiti na sudu ili putem podneska.
Dokazi sa saslušanja - sastoji se od izjava svedoka koji nisu prisutni. Iako dokazi iz druge ruke nisu prihvatljivi na sudu, oni mogu biti relevantni i korisni u istrazi na radnom mestu gde je teret dokazivanja manje čvrst nego na sudu.
Dokumentarni dokazi - to su dokumenti koji su pripremljeni za uvid u sudnicu. Dokumenti mogu originalni ili kopirani.
Fizički dokazi - dokazi koji su u obliku fizičkog predmeta, kao što je vatreno oružje ili otisci prstiju sa mesta zločina. Ovo se na sudu može predstaviti kao fizički predmet, prikazano na slici ili video snimku ili se može pozivati u dokumentima.

Izvorni dokazi - ovo je vrsta „vanpravne izjave“ koja je predstavljena iz primenljivih razloga. Za slučaj, kao što je dokaz čovekovog mentalnog stanja.


Pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka

Detektivska agencija Seguridad pruža pravnu pomoć u različitim procesima a sve je češći slučaj angažovanja privatnog detektiva sa ciljem prikupljanja dokaza za razvod braka. Dokazi koje prikupi privatni detektiv sve se češće koriste sa ciljem prisvajanja bračne imovine, dobijanja alimentacije, starateljstva nad decom, dokazivanja prevare supružnika.

Razvod braka je postupak pravnog prekidanja zajednice života bračnih drugova i često je samo jedna preostala formalnost nakon što su se supružnici već faktički razišli i imaju disfunkciju bračne zajednice. Do razvoda braka se može doći na više načina. Jedan način je sporazumni razvod braka. Stara je poslovica „da je mnogo bolji dobar razvod nego loš brak”. Ukoliko među supružnicima nema sporazuma, brak se razvodi odlukom suda koja se donosi u parničnom postupku. Postupak se pokreće podnošenjem tužbe od strane jednog ili drugog supružnika. Tužba se podnosi mesno nadležnom Osnovnom sudu.


Pravna pomoć u regulisanju imovinsko - pravnih odnosa pred sudom

Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd uspešno posreduje pri rešavanju imovinsko pravnih problema već duže vreme. Nerešeni imovinsko-pravni odnosi su problem s kojim se podjednako susreću i fizička i pravna lica. Kompleksnost problema često zbunjuje te produžava privatne i poslovne poteškoće, zbog čega se sve veći broj klijenata javlja sa zahtevima koji se tiču prikupljanja dokaza za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa.

Detektivska agencija Seguridad Beograd nudi usluge:

• pronalazak imovine dužnika radi izvršenja ili namirivanja dugovanja,
• utvrđivanje stvarnog vlasništva nekretnina,
• pronalazak živih naslednika,
• sve ostale informacije u vezi pokretne i nepokretne imovine.

Našim klijentima pružamo usluge u krivično pravnim stvarima, podnošenju krivičnih prijava, prikupljanju dokaza i pozitivnom rešavanju slučajeva. Prikupljamo materijalne i lične dokaze kako u krivičnom tako i u parničnom postu